Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσης


 
Αγγλικά
Γερμανικά
Μουσική
Τεχνικά
           
<< επιστροφή   
Λογισμικό για το μάθημα των Μαθηματικών
   

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

01 - Υπενθύμιση - Α' μέρος

02 - Υπενθύμιση - Β' μέρος

03 - Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα

04 - Οι φυσικοί αριθμοί

05 - Αξία θέσης ψηφίου στους φυσικούς αριθμούς

06 - Σύγκριση και διάταξη στους φυσικούς αριθμούς

07 - Στρογγυλοποίηση στους φυσικούς αριθμούς

1ο Επαναληπτικό κεφάλαιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

08 - Η πρόσθεση και η αφαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

09 - Ο πολλαπλασιασμός στους φυσικούς αριθμούς

10 - Πολλαπλάσια και διαιρέτες

11 - Κριτήρια διαιρετότητας

12 - Η διαίρεση στους φυσικούς αριθμούς

2ο Επαναληπτικό κεφάλαιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

13 - Οι κλασματικοί αριθμοί

14 - Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας

15 - Το κλάσμα ως πηλίκο διαίρεσης

16 - Ισοδυναμία κλασμάτων - Απλοποίηση κλασμάτων

17 - Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

18 - Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

19 - Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα - Αντίστροφοι αριθμοί

20 - Διαίρεση κλασμάτων

21 - Αναγωγή στην κλασματική μονάδα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

22 - Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων

24 - Πιθανότητες

4ο Επαναληπτικό κεφάλαιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

25 - Δεκαδικά κλάσματα - Δεκαδικοί αριθμοί

26 - Διάταξη δεκαδικών αριθμών - Αξία θέσης ψηφίου στους δεκαδικούς

27 - Η στρογγυλοποίηση στους δεκαδικούς

28 - Πρόσθεση και αφαίρεση με δεκαδικούς αριθμούς

29 - Ο πολλαπλασιασμός στους δεκαδικούς αριθμούς

30 - Η διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς

31 - Η έννοια του ποσοστού

32 - Διαφορετικές εκφράσεις των αριθμών

5ο Επαναληπτικό κεφάλαιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

33 - Οι αρνητικοί αριθμοί

34 - Γεωμετρικά και αριθμητικά μοτίβα

35 - Ισότητες και ανισότητες

6ο Επαναληπτικό κεφάλαιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

36 - Μετράω και σχεδιάζω σε κλίμακες

37 - Προσανατολισμός στον χώρο

38 - Είδη γωνιών

39 - Μέτρηση γωνιών

40 - Είδη τριγώνων ως προς τις γωνίες

41 - Είδη τριγώνων ως προς τις πλευρές

42 - Καθετότητα - Ύψη τριγώνων

43 - Συμμετρία

44 - Κύκλος - μήκος κύκλου

7ο Επαναληπτικό κεφάλαιο

ΕΝΟΤΗΤΑ 8

45 - Μονάδες μέτρησης του μήκους

46 - Γεωμετρικά σχήματα- Η περίμετρος

47 - Μονάδες μέτρησης επιφάνειας

48 - Εμβαδό τετραγώνου, ορθογωνίου και ορθογωνίου τριγώνου

49 - Γεωμετρικά στερεά - Ο όγκος

50 - Μονάδες μέτρησης του όγκου και της χωρητικότητας

51 - Μονάδες μέτρησης της μάζας

52 - Μονάδες μέτρησης του χρόνου

8ο Επαναληπτικό κεφάλαιο

Παράρτημα

 

 

 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ